RetroSign GRX enhances road owners’ performance inspection of traffic signs using new technology developed by DELTA

New technology in the RetroSign GRX allows road owners across the world to capture more and better quality information about traffic signs. For American TAPCO the GRX is an important new tool to measure performance of traffic signs, ensuring compliance with standards and improving safe traffic flow.

By Kjeld Aabye

Around the globe still more vehicles are finding their way on the roads. This increase in traffic puts extra focus on the need for making the roads safe for travelers. Safe traffic flow is highly dependent on properly performing traffic signs and road markings – something TAPCO, a large supplier of equipment related to traffic safety in North America, is highly aware of.

“Being in the business of keeping traveler’s safe whether it be a motorist, pedestrian, passenger or cyclist the messages on the avenues of travel need to be clear and concise and to the standard required by a government or agency. Signage is what advises us of legal regulations, warns us of impending conditions and directs us to our destination. These signs need to be highly visible and that visibility needs to be met both during the day and at night,” says Joanne Conrad, Sign Making & Compliance Manager, TAPCO.

TAPCO both uses and sells traffic safety equipment to private and governmental road authorities like State Department of Transportations in North America.

More road accidents happen at nighttime

Driving at nighttime on dark roads, retroreflection of traffic signs and road markings are main tools guiding drivers to keep the vehicles safely positioned on the roads thus avoiding or at least reducing the number of traffic accidents significantly. During wet and rainy weather, even high performing traffic signs and road markings present a challenge, since water often covers the reflective surfaces of the elements partly or fully, thus reducing or eliminating retroreflectivity.

North America is the largest market for retroreflectometers. According to the US Federal Highways Administration: “Inadequate and poorly maintained signs and markings are often cited as the contributing factor to accidents. While only 25 percent of travel occurs at night, about 55 percent of the fatal accidents occur in the night”. In other words, the risk of a road accident is up to 3 times higher at nighttime compared to daytime driving.

Retroreflectometers are a vital tool for checking traffic sign performance

Road owners are responsible for ensuring that traffic signs and road markings perform according to national and international standards. Use of retroreflectometers, like the new RetroSign GRX from DELTA, is a vital tool for road owners to ensure that traffic signs and road markings are meeting the minimum requirements.

“More accidents percentage-wise happen at night when less people are traveling. The RetroSign GRX assists an agency in maintaining retroreflectivity so they comply with the standards. Not only does the GRX read and record retroreflectivity, it actually is a tool managing the sign program within the agency,” says Joanne Conrad from TAPCO.

RetroSign GRX is a modern instrument offering numerous new features

DELTA (a part of FORCE Technology) develops and sells retroreflectometers. RetroSign GRX is the most recent development of this range of instruments launched in autumn 2016. This camera-based tool offers several interesting new functionalities for inspecting road signs.

“Where is it? What is it? How bright is it? With the GRX you can answer all these questions. The built-in GPS or manual input designates the signs location and data, and it can be view on Google Earth. You can also bring location information into your asset management program quite easily. The built-in camera takes a color picture of the sign so you can see the sign and its surroundings, which at times may affect retroreflectivity. The GRX will tell you how bright your sign is for up to 7 observation angles and optional entrance angles are available specific to your requirements,” says Joanne Conrad from TAPCO, who has acted as sparring partner during the development of the GRX.

For TAPCO it is also important that the RetroSign GRX provides color recognition, sign contrast assessment, pass/fail function as well as the ability to identify sign orientation and instrument rotation.  For the US market a MUTCD sign library is available as an option allowing easy pass/fail function and comparing of the measured sign with the library standard. A vital new function is image acquisition, capturing pictures of the measured sign with the option of marking and noting comments related to the sign.

Joanne Conrad emphasis that the GRX can be used for multiple purposes:

“If you are an agency with multiple requirements for retroreflectivity this GRX unit not only can be used for signs but also safety clothing and license plates and multiple non-traffic applications. The unit is easy to set up and ergonomically designed. The use of this unit will enhance your ability to track your retroreflectivity and have a total solution.”

DANSK VERSION

agenda-01-2017-grx-700x300px

RetroSign GRX sikrer vejmyndighederne en mere effektiv kontrol af trafikskilte med ny teknologi udviklet af DELTA

RetroSign GRX er designet med ny teknologi, der giver vejmyndigheder i hele verden mulighed for at indsamle flere og bedre data om trafikskiltenes effekt og funktion. For amerikanske TAPCO er GRX et vigtigt nyt værktøj til at måle trafikskiltenes effekt og sikre, at de lever op til de fastlagte standarder, så vejsikkerheden dermed øges.

By Kjeld Aabye

Der kommer flere og flere biler på vejene overalt i verden. Med den øgede trafik kommer der også ekstra fokus på behovet for at gøre vejene sikre for trafikanterne. En sikker trafikafvikling er i høj grad afhængig af effektiv skiltning og afstribning af vejene – og det ved TAPCO, som en af de store leverandører af trafiksikkerhedsudstyr i Nordamerika, alt om.

“Vores opgave er at skabe sikkerhed i trafikken for både bilister, fodgængere, passagerer og cyklister, og vi ved bedre end nogen, at skiltning og afmærkning på vores trafikårer skal være klar og præcis og ifølge de regler, der er fastlagt af myndighederne. Vejskiltene minder os om færdselsreglerne, advarer om særlige forhold og viser vej frem til destinationen. Vejskiltene skal være klart synlige, og det gælder både dag og nat,” udtaler Joanne Conrad, Sign Making & Compliance Manager hos TAPCO.

TAPCO både bruger og forhandler trafiksikkerhedsudstyr til private og offentlige vejmyndigheder, blandt andet State Departments of Transportation i Nordamerika.

De fleste ulykker på vejene sker om natten

Når man kører på en mørk vej om natten, er det vejskiltenes og vejafstribningens reflekser, der er de vigtigste vejvisere, og som styrer bilisterne sikkert på rette vej og forhindrer eller i hvert fald nedbringer antallet af trafikulykker betydeligt. I regnvejr med våde vejbaner kan selv de mest effektive skilte og afmærkninger komme til kort, fordi vandet kommer til at dække refleksbelægningen helt eller delvist, så retroreflektionen bliver dårligere eller helt forsvinder.

Nordamerika er det største marked for retroreflektometre. En af USA’s vejmyndigheder, US Federal Highways Administration, oplyser: “Utilstrækkelige og dårligt vedligeholdte vejskilte og afmærkninger angives ofte som medvirkende faktorer til ulykker. Det er kun 25 % af vejtrafikken, der afvikles om natten, men alligevel forekommer omkring 55 % af dødsulykkerne om natten”. Med andre ord er risikoen for ulykker op til 3 gange så høj om natten som om dagen.

Retroreflektometre er et vigtigt redskab til at kontrollere vejskiltenes effekt

Vejmyndighederne er ansvarlige for at sikre, at trafikskilte og afmærkninger fungerer ifølge de nationale og internationale standarder. Brugen af retroreflektometre som fx den nye RetroSign GRX fra DELTA er et vigtigt redskab for vejmyndighederne til at sikre, at trafikskilte og afmærkninger på vejene overholder mindstekravene.

“Der sker procentvis flere ulykker om natten, hvor der er færre mennesker på vejene. RetroSign GRX hjælper vejmyndighederne med at sikre, at vejreflekserne fungerer korrekt og dermed også at de overholder standarderne. GRX aflæser og registrerer retroreflektionen, og samtidig kan det bruges som et værktøj til at administrere myndighedernes skilteprogram,” forklarer Joanne Conrad fra TAPCO.

RetroSign GRX er et moderne instrument med en lang række funktioner

DELTA (en del af FORCE Technology) udvikler og sælger retroreflektometre. RetroSign GRX er det seneste skud på stammen i sortimentet af instrumenter og blev lanceret i efteråret 2016. Det kamerabaserede værktøj har flere nyttige funktioner til kontrol af vejskilte.

“Hvor står det? Hvad det er? Hvor tydeligt er det? Med GRX er det let at besvare disse spørgsmål. Via den indbyggede GPS eller manuelle input angives skiltets lokation og data, og det kan ses på Google Earth. Det er også let at overføre lokationsoplysninger til ens administrationsprogram. Det indbyggede kamera tager et farvefoto af skiltet, så man kan se skiltet og omgivelserne, som til tider kan påvirke skiltets retroreflektion. GRX kan fortælle, hvor kraftigt skiltet lyser op for 7 observationsvinkler og ekstra indgangsvinkler afhængig af de specifikke krav,” siger Joanne Conrad fra TAPCO, som har medvirket som sparringspartner under udviklingen af GRX.

For TAPCO er det også vigtigt, at RetroSign GRX kan foretage farvegenkendelse, vurdere skiltets kontrast, godkende/forkaste samt identificere skiltets retning og instrumentets rotation.  Som en ekstra option for markedet i USA er der et MUTCD-skiltebiblioteket tilgængeligt som gør det muligt at lave en hurtig pass/fail-kontrol og sammenligne det målte skilt med standarden i biblioteket. En meget vigtig ny funktion er muligheden for at tage et foto af skiltet, hvor man kan markere og tilføje kommentarer vedrørende skiltet.

Joanne Conrad understreger, at GRX kan bruges til mange formål:

“Hos myndigheder, der stiller flere krav til retroreflektion, kan GRX-enheden ikke kun bruges til skilte men også til sikkerhedsbeklædning, nummerplader og mange andre anvendelser uden for trafikkens område. Instrumentet er ergonomisk designet og enkel at sætte op. Instrumentet giver mulighed for at måle retroreflektion og samtidig kunne opsamle mange data i relationen til skiltet.”